Select Quran Sura

الشعراء

Ash-Shu'araa - The Poets

26:1 Thaa Siim Miim
26:2 Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
26:3 Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman.
26:4 Jika kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.
26:5 Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
26:6 Sungguh mereka telah mendustakan (Al Quran), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.
26:7 Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
26:8 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.
26:9 Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:10 Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): "Datangilah kaum yang zalim itu,
26:11 (yaitu) kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?"
26:12 Berkata Musa: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.
26:13 Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun.
26:14 Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku".
26:15 Allah berfirman: "Jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu), maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat); sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan (apa-apa yang mereka katakan),
26:16 Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu: "Sesungguhnya Kami adalah Rasul Tuhan semesta alam,
26:17 lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta kami".
26:18 Fir'aun menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
26:19 dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna.
26:20 Berkata Musa: "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf.
26:21 Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.
26:22 Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil".
26:23 Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?"
26:24 Musa menjawab: "Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya (Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya".
26:25 Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya: "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
26:26 Musa berkata (pula): "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu".
26:27 Fir'aun berkata: "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila".
26:28 Musa berkata: "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal".
26:29 Fir'aun berkata: "Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan".
26:30 Musa berkata: "Dan apakah (kamu akan melakukan itu) kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata?"
26:31 Fir'aun berkata: "Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar".
26:32 Maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata.
26:33 Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya.
26:34 Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada sekelilingnya: Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai,
26:35 ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?"
26:36 Mereka menjawab: "Tundalah (urusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir),
26:37 niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu".
26:38 Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum,
26:39 dan dikatakan kepada orang banyak: "Berkumpullah kamu sekalian.
26:40 semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang"
26:41 Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, merekapun bertanya kepada Fir'aun: "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
26:42 Fir'aun menjawab: "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)".
26:43 Berkatalah Musa kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan".
26:44 Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: "Demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang".
26:45 Kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
26:46 Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah),
26:47 mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
26:48 (yaitu) Tuhan Musa dan Harun".
26:49 Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya".
26:50 Mereka berkata: "Tidak ada kemudharatan (bagi kami); sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami,
26:51 sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman".
26:52 Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli".
26:53 Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota.
26:54 (Fir'aun berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil,
26:55 dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita,
26:56 dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga".
26:57 Maka Kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air,
26:58 dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia,
26:59 demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil.
26:60 Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.
26:61 Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul".
26:62 Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku".
26:63 Lalu Kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu". Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
26:64 Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain.
26:65 Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya.
26:66 Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
26:67 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar (mukjizat) dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
26:68 Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:69 Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
26:70 Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah?"
26:71 Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya".
26:72 Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,
26:73 atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudharat?"
26:74 Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian".
26:75 Ibrahim berkata: "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah,
26:76 kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,
26:77 karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan Semesta Alam,
26:78 (yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku,
26:79 dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,
26:80 dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,
26:81 dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali),
26:82 dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat".
26:83 (Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh,
26:84 dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian,
26:85 dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan,
26:86 dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat,
26:87 dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan,
26:88 (yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,
26:89 kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,
26:90 dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa,
26:91 dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat",
26:92 dan dikatakan kepada mereka: "Dimanakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah(nya)
26:93 selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"
26:94 Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat,
26:95 dan bala tentara iblis semuanya.
26:96 Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka:
26:97 "demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,
26:98 karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam".
26:99 Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
26:100 Maka kami tidak mempunyai pemberi syafa'at seorangpun,
26:101 dan tidak pula mempunyai teman yang akrab,
26:102 maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman".
26:103 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
26:104 Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:105 Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
26:106 Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
26:107 Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
26:108 maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
26:109 Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
26:110 Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku".
26:111 Mereka berkata: "Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?".
26:112 Nuh menjawab: "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
26:113 Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.
26:114 Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
26:115 Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan".
26:116 Mereka berkata: "Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam".
26:117 Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;
26:118 maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku".
26:119 Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
26:120 Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
26:121 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
26:122 Dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:123 Kaum 'Aad telah mendustakan para rasul.
26:124 Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
26:125 Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
26:126 maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
26:127 Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
26:128 Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,
26:129 dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?
26:130 Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
26:131 Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
26:132 Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
26:133 Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,
26:134 dan kebun-kebun dan mata air,
26:135 sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar".
26:136 Mereka menjawab: "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasehat atau tidak memberi nasehat,
26:137 (agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.
26:138 dan kami sekali-kali tidak akan di "azab".
26:139 Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
26:140 Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:141 Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.
26:142 Ketika saudara mereka, Shaleh, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
26:143 Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
26:144 maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
26:145 Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
26:146 Adakah kamu akan dibiarkan tinggal disini (di negeri kamu ini) dengan aman,
26:147 di dalam kebun-kebun serta mata air,
26:148 dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.
26:149 Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;
26:150 maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;
26:151 dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas,
26:152 yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".
26:153 Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir;
26:154 Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar".
26:155 Shaleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.
26:156 Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar".
26:157 Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal,
26:158 maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
26:159 Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:160 Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul,
26:161 ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?"
26:162 Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
26:163 maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
26:164 Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semeta alam.
26:165 Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,
26:166 dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".
26:167 Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir"
26:168 Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu".
26:169 (Luth berdoa): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan".
26:170 Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua,
26:171 kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
26:172 Kemudian Kami binasakan yang lain.
26:173 Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
26:174 Sesunguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
26:175 Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:176 Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul;
26:177 ketika Syu'aib berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?,
26:178 Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu.
26:179 maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;
26:180 dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
26:181 Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;
26:182 dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.
26:183 Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;
26:184 dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".
26:185 Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir,
26:186 dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.
26:187 Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
26:188 Syu'aib berkata: "Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan".
26:189 Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.
26:190 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
26:191 Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
26:192 Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,
26:193 dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
26:194 ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan,
26:195 dengan bahasa Arab yang jelas.
26:196 Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.
26:197 Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?
26:198 Dan kalau Al Quran itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,
26:199 lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
26:200 Demikianlah Kami masukkan Al Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.
26:201 Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat azab yang pedih,
26:202 maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya,
26:203 lalu mereka berkata: "Apakah kami dapat diberi tangguh?"
26:204 Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab Kami?
26:205 Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun,
26:206 Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka,
26:207 niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.
26:208 Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeripun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan;
26:209 untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak berlaku zalim.
26:210 Dan Al Quran itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan.
26:211 Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Quran itu, dan merekapun tidak akan kuasa.
26:212 Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al Quran itu.
26:213 Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.
26:214 Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,
26:215 dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.
26:216 Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan";
26:217 Dan bertawakkallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,
26:218 Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang),
26:219 dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.
26:220 Sesungguhnya Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
26:221 Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun?
26:222 Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa,
26:223 mereka menghadapkan pendengaran (kepada syaitan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.
26:224 Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
26:225 Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah,
26:226 dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?
26:227 kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.