Select Quran Sura

الصافات

As-Saaffaat - Those drawn up in Ranks

37:1 Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya],
37:2 dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat),
37:3 dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran,
37:4 Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
37:5 Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari.
37:6 Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang,
37:7 dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka,
37:8 syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
37:9 Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal,
37:10 akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
37:11 Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.
37:12 Bahkan kamu menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan kamu.
37:13 Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya.
37:14 Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan.
37:15 Dan mereka berkata "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.
37:16 Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (kembali)?
37:17 Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)"?
37:18 Katakanlah: "Ya, dan kamu akan terhina"
37:19 Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja; maka tiba-tiba mereka meIihatnya.
37:20 Dan mereka berkata: "Aduhai celakalah kita!" Inilah hari pembalasan.
37:21 Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.
37:22 (kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah,
37:23 selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
37:24 Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya:
37:25 "Kenapa kamu tidak tolong menolong?"
37:26 Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.
37:27 Sebahagian dan mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan.
37:28 Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dan kanan.
37:29 Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman".
37:30 Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas.
37:31 Maka pastilah putusan (azab) Tuhan kita menimpa atas kita; sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu).
37:32 Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.
37:33 Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab.
37:34 Sesungguhnya demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat.
37:35 Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri,
37:36 dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?"
37:37 Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya).
37:38 Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
37:39 Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan,
37:40 tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).
37:41 Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu,
37:42 yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan,
37:43 di dalam surga-surga yang penuh nikmat.
37:44 di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan.
37:45 Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir.
37:46 (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
37:47 Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.
37:48 Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya,
37:49 seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.
37:50 Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap.
37:51 Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai seorang teman,
37:52 yang berkata: "Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)?
37:53 Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar (akan dibangkitkan) untuk diberi pembalasan?"
37:54 Berkata pulalah ia: "Maukah kamu meninjau (temanku itu)?"
37:55 Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala.
37:56 Ia berkata (pula): "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku,
37:57 jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka).
37:58 Maka apakah kita tidak akan mati?,
37:59 melainkan hanya kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di akhirat ini)?
37:60 Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar.
37:61 Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja"
37:62 (Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.
37:63 Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim.
37:64 Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang ke luar dan dasar neraka yang menyala.
37:65 mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan.
37:66 Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu.
37:67 Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas.
37:68 Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim.
37:69 Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam Keadaaan sesat.
37:70 Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.
37:71 Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu,
37:72 dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi peringatan (rasul-rasul) di kalangan mereka.
37:73 Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
37:74 Tetapi hamba-hamba Allah yang bersihkan (dari dosa tidak akan diazab).
37:75 Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami: maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan (adalah Kami).
37:76 Dan Kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar.
37:77 Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
37:78 Dan Kami abadikan untuk Nuh itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian;
37:79 "Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam".
37:80 Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:81 Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman.
37:82 Kemudian Kami tenggelamkan orang-orang yang lain.
37:83 Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
37:84 (lngatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci:
37:85 (Ingatlah) ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah itu?
37:86 Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong?
37:87 Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?"
37:88 Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang.
37:89 Kemudian ia berkata: "Sesungguhnya aku sakit".
37:90 Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.
37:91 Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu ia berkata: "Apakah kamu tidak makan?
37:92 Kenapa kamu tidak menjawab?"
37:93 Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya (dengan kuat).
37:94 Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas.
37:95 Ibrahim berkata: "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?
37:96 Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu".
37:97 Mereka berkata: "Dirikanlah suatu bangunan untuk (membakar) Ibrahim;lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu".
37:98 Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka Kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
37:99 Dan Ibrahim berkata: "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
37:100 Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.
37:101 Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
37:102 Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".
37:103 Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).
37:104 Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
37:105 sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:106 Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
37:107 Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
37:108 Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,
37:109 (yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
37:110 Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:111 Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
37:112 Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.
37:113 Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
37:114 Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun.
37:115 Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
37:116 Dan Kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.
37:117 Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.
37:118 Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.
37:119 Dan Kami abadikan untuk keduanya (pujian yang baik) dikalangan orang-orang yang datang kemudian;
37:120 (yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun".
37:121 Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:122 Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
37:123 Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul.
37:124 (ingatlah) ketika ia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
37:125 Patutkah kamu menyembah Ba'l dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta,
37:126 (yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?"
37:127 Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret (ke neraka),
37:128 kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).
37:129 Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
37:130 (yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas?"
37:131 Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:132 Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
37:133 Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul.
37:134 (Ingatlah) ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) semua,
37:135 kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
37:136 Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain.
37:137 Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi,
37:138 dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?
37:139 Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
37:140 (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan,
37:141 kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.
37:142 Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.
37:143 Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,
37:144 niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.
37:145 Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.
37:146 Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu.
37:147 Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.
37:148 Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.
37:149 Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki,
37:150 atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)?
37:151 Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan:
37:152 "Allah beranak". Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.
37:153 Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?
37:154 Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan?
37:155 Maka apakah kamu tidak memikirkan?
37:156 Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata?
37:157 Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.
37:158 Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka),
37:159 Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan,
37:160 Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari (dosa).
37:161 Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu,
37:162 Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah,
37:163 kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.
37:164 Tiada seorangpun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu,
37:165 dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).
37:166 Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah).
37:167 Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata:
37:168 "Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang dahulu,
37:169 benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa)".
37:170 Tetapi mereka mengingkarinya (Al Quran); maka kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkarannya itu).
37:171 Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul,
37:172 (yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.
37:173 Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang,
37:174 Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari mereka sampai suatu ketika.
37:175 Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat (azab itu).
37:176 Maka apakah mereka meminta supaya siksa Kami disegerakan?
37:177 Maka apabila siksaan itu turun dihalaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu.
37:178 Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika.
37:179 Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.
37:180 Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.
37:181 Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.
37:182 Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.