Select Quran Sura

الذاريات

Adh-Dhaariyat - The Winnowing Winds

51:1 Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat.
51:2 dan awan yang mengandung hujan,
51:3 dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.
51:4 dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,
51:5 sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
51:6 dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.
51:7 Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,
51:8 sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat,
51:9 dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.
51:10 Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,
51:11 (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai,
51:12 mereka bertanya: "Bilakah hari pembalasan itu?"
51:13 (Hari pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
51:14 (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan".
51:15 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air,
51:16 sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.
51:17 Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.
51:18 Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.
51:19 Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
51:20 Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.
51:21 dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?
51:22 Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.
51:23 Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.
51:24 Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan?
51:25 (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal".
51:26 Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk.
51:27 Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan".
51:28 (Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).
51:29 Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul".
51:30 Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan" Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
51:31 Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"
51:32 Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Luth),
51:33 agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah,
51:34 yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas".
51:35 Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu.
51:36 Dan Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri.
51:37 Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
51:38 Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
51:39 Maka dia (Fir'aun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya dan berkata: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila".
51:40 Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
51:41 Dan juga pada (kisah) Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,
51:42 angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
51:43 Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu".
51:44 Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya.
51:45 Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,
51:46 dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
51:47 Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa
51:48 Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).
51:49 Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
51:50 Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
51:51 Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
51:52 Demikianlah tidak seorang rasulpun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila".
51:53 Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
51:54 Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela.
51:55 Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
51:56 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
51:57 Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan.
51:58 Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.
51:59 Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian (siksa) seperti bahagian teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk menyegerakannya.
51:60 Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.