Select Quran Sura

القمر

Al-Qamar - The Moon

54:1 Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
54:2 Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus menerus".
54:3 Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya
54:4 Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran).
54:5 Itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).
54:6 Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),
54:7 sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan
54:8 mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: "Ini adalah hari yang berat".
54:9 Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman).
54:10 Maka dia mengadu kepada Tuhannya: "bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku)".
54:11 Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.
54:12 Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
54:13 Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,
54:14 Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).
54:15 Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
54:16 Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
54:17 Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
54:18 Kaum 'Aad pun mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
54:19 Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus,
54:20 yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
54:21 Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
54:22 Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
54:23 Kaum Tsamudpun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).
54:24 Maka mereka berkata: "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita?" Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila".
54:25 Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
54:26 Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
54:27 Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah.
54:28 Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran)
54:29 Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
54:30 Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
54:31 Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.
54:32 Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
54:33 Kaum Luth-pun telah mendustakan ancaman-ancaman (nabinya).
54:34 Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing,
54:35 sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur,
54:36 Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
54:37 Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
54:38 Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.
54:39 Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
54:40 Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
54:41 Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman.
54:42 Mereka mendustakan mukjizat Kami semuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa
54:43 Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu
54:44 Atau apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang".
54:45 Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
54:46 Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
54:47 Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.
54:48 (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!"
54:49 Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
54:50 Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.
54:51 Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
54:52 Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan
54:53 Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
54:54 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
54:55 di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.