Select Quran Sura

القلم

Al-Qalam - The Pen

68:1 Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,
68:2 berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.
68:3 Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
68:4 Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
68:5 Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat,
68:6 siapa di antara kamu yang gila.
68:7 Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dialah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
68:8 Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).
68:9 Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).
68:10 Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,
68:11 yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,
68:12 yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,
68:13 yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,
68:14 karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.
68:15 Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala".
68:16 Kelak akan Kami beri tanda dia di belalai(nya).
68:17 Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akanmemetik (hasil)nya di pagi hari,
68:18 dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin),
68:19 lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur,
68:20 maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
68:21 lalu mereka panggil memanggil di pagi hari:
68:22 "Pergilah diwaktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya".
68:23 Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik.
68:24 "Pada hari ini janganlah ada seorang miskinpun masuk ke dalam kebunmu".
68:25 Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka (menolongnya).
68:26 Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan),
68:27 bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya)".
68:28 Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"
68:29 Mereka mengucapkan: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim".
68:30 Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.
68:31 Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas".
68:32 Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
68:33 Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.
68:34 Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
68:35 Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?
68:36 Atau adakah kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan?
68:37 Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya?,
68:38 bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu.
68:39 Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?
68:40 Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?"
68:41 Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.
68:42 Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa,
68:43 (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.
68:44 Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui,
68:45 dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh.
68:46 Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?
68:47 Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)?
68:48 Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).
68:49 Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
68:50 Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.
68:51 Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila".
68:52 Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.