Select Quran Sura

الحاقة

Al-Haaqqa - The Reality

69:1 Hari kiamat,
69:2 apakah hari kiamat itu?
69:3 Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
69:4 Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat.
69:5 Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.
69:6 Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,
69:7 yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).
69:8 Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka.
69:9 Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.
69:10 Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
69:11 Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu, ke dalam bahtera,
69:12 agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
69:13 Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup
69:14 dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
69:15 Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,
69:16 dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.
69:17 Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
69:18 Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).
69:19 Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku (ini)".
69:20 Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.
69:21 Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,
69:22 dalam surga yang tinggi,
69:23 buah-buahannya dekat,
69:24 (kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu".
69:25 Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini).
69:26 Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.
69:27 Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
69:28 Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.
69:29 Telah hilang kekuasaanku daripadaku".
69:30 (Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
69:31 Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
69:32 Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
69:33 Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.
69:34 Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
69:35 Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.
69:36 Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
69:37 Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
69:38 Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.
69:39 Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.
69:40 Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,
69:41 dan Al Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
69:42 Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.
69:43 Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
69:44 Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,
69:45 niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya.
69:46 Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.
69:47 Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.
69:48 Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
69:49 Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan(nya).
69:50 Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).
69:51 Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini.
69:52 Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.