Select Quran Sura

المدثر

Al-Muddaththir - The Cloaked One

74:1 Hai orang yang berkemul (berselimut),
74:2 bangunlah, lalu berilah peringatan!
74:3 dan Tuhanmu agungkanlah!
74:4 dan pakaianmu bersihkanlah,
74:5 dan perbuatan dosa tinggalkanlah,
74:6 dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.
74:7 Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.
74:8 Apabila ditiup sangkakala,
74:9 maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit,
74:10 bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
74:11 Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian.
74:12 Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak,
74:13 dan anak-anak yang selalu bersama dia,
74:14 dan Ku-lapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya,
74:15 kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya.
74:16 Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
74:17 Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
74:18 Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya),
74:19 maka celakalah dia! Bagaimana dia menetapkan?,
74:20 kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?,
74:21 kemudian dia memikirkan,
74:22 sesudah itu dia bermasam muka dan merengut,
74:23 kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri,
74:24 lalu dia berkata: "(Al Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu),
74:25 ini tidak lain hanyalah perkataan manusia".
74:26 Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar.
74:27 Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar itu?
74:28 Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
74:29 (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia.
74:30 Dan di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).
74:31 Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat: dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al Kitab dan orng-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
74:32 Sekali-kali tidak, demi bulan,
74:33 dan malam ketika telah berlalu,
74:34 dan subuh apabila mulai terang.
74:35 Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar,
74:36 sebagai ancaman bagi manusia.
74:37 (Yaitu) bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
74:38 Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,
74:39 kecuali golongan kanan,
74:40 berada di dalam surga, mereka tanya menanya,
74:41 tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa,
74:42 "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"
74:43 Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,
74:44 dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,
74:45 dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya,
74:46 dan adalah kami mendustakan hari pembalasan,
74:47 hingga datang kepada kami kematian".
74:48 Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan syafa'at.
74:49 Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?,
74:50 seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut,
74:51 lari daripada singa.
74:52 Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.
74:53 Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat.
74:54 Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al Quran itu adalah peringatan.
74:55 Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya (Al Quran).
74:56 Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah Tuhan Yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun.