Select Quran Sura

المرسلات

Al-Mursalaat - The Emissaries

77:1 Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,
77:2 dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,
77:3 dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,
77:4 dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya,
77:5 dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
77:6 untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,
77:7 sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.
77:8 Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,
77:9 dan apabila langit telah dibelah,
77:10 dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,
77:11 dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).
77:12 (Niscaya dikatakan kepada mereka:) "Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?"
77:13 Sampai hari keputusan.
77:14 Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
77:15 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:16 Bukankah Kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?
77:17 Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian.
77:18 Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.
77:19 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:20 Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?
77:21 kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim),
77:22 sampai waktu yang ditentukan,
77:23 lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.
77:24 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:25 Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,
77:26 orang-orang hidup dan orang-orang mati?
77:27 dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar?
77:28 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:29 (Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): "Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.
77:30 Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,
77:31 yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka".
77:32 Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
77:33 Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.
77:34 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:35 Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),
77:36 dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.
77:37 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:38 Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu.
77:39 Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.
77:40 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:41 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air.
77:42 Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini.
77:43 (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".
77:44 Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
77:45 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:46 (Dikatakan kepada orang-orang kafir): "Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa".
77:47 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:48 Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Rukuklah, niscaya mereka tidak mau ruku'.
77:49 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
77:50 Maka kepada perkataan apakah selain Al Quran ini mereka akan beriman?