Select Quran Sura

النازعات

An-Naazi'aat - Those who drag forth

79:1 Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,
79:2 dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,
79:3 dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,
79:4 dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,
79:5 dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).
79:6 (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam,
79:7 tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
79:8 Hati manusia pada waktu itu sangat takut,
79:9 Pandangannya tunduk.
79:10 (Orang-orang kafir) berkata: "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula?
79:11 Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?"
79:12 Mereka berkata: "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan".
79:13 Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja,
79:14 maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.
79:15 Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.
79:16 Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;
79:17 "Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,
79:18 dan katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)".
79:19 Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"
79:20 Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
79:21 Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
79:22 Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).
79:23 Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya.
79:24 (Seraya) berkata: "Akulah tuhanmu yang paling tinggi".
79:25 Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.
79:26 Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).
79:27 Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah telah membinanya,
79:28 Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,
79:29 dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
79:30 Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.
79:31 Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.
79:32 Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,
79:33 (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
79:34 Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang.
79:35 Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,
79:36 dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
79:37 Adapun orang yang melampaui batas,
79:38 dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,
79:39 maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).
79:40 Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
79:41 maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya).
79:42 (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya?
79:43 Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)?
79:44 Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).
79:45 Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit)
79:46 Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.