Select Quran Sura

عبس

Abasa - He frowned

80:1 Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,
80:2 karena telah datang seorang buta kepadanya.
80:3 Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa),
80:4 atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?
80:5 Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,
80:6 maka kamu melayaninya.
80:7 Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).
80:8 Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),
80:9 sedang ia takut kepada (Allah),
80:10 maka kamu mengabaikannya.
80:11 Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,
80:12 maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,
80:13 di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,
80:14 yang ditinggikan lagi disucikan,
80:15 di tangan para penulis (malaikat),
80:16 yang mulia lagi berbakti.
80:17 Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?
80:18 Dari apakah Allah menciptakannya?
80:19 Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.
80:20 Kemudian Dia memudahkan jalannya.
80:21 kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,
80:22 kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.
80:23 Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,
80:24 maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
80:25 Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),
80:26 kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,
80:27 lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,
80:28 anggur dan sayur-sayuran,
80:29 zaitun dan kurma,
80:30 kebun-kebun (yang) lebat,
80:31 dan buah-buahan serta rumput-rumputan,
80:32 untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
80:33 Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),
80:34 pada hari ketika manusia lari dari saudaranya,
80:35 dari ibu dan bapaknya,
80:36 dari istri dan anak-anaknya.
80:37 Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
80:38 Banyak muka pada hari itu berseri-seri,
80:39 tertawa dan bergembira ria,
80:40 dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu,
80:41 dan ditutup lagi oleh kegelapan.
80:42 Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.