Select Quran Sura

الفجر

Al-Fajr - The Dawn

89:1 Demi fajar,
89:2 dan malam yang sepuluh,
89:3 dan yang genap dan yang ganjil,
89:4 dan malam bila berlalu.
89:5 Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.
89:6 Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad?
89:7 (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,
89:8 yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,
89:9 dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah,
89:10 dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),
89:11 yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,
89:12 lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,
89:13 karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,
89:14 sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.
89:15 Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku".
89:16 Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku".
89:17 Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,
89:18 dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
89:19 dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),
89:20 dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
89:21 Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut,
89:22 dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.
89:23 Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
89:24 Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini".
89:25 Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya.
89:26 dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya.
89:27 Hai jiwa yang tenang.
89:28 Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.
89:29 Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku,
89:30 masuklah ke dalam surga-Ku.