Select Quran Sura

الشمس

Ash-Shams - The Sun

91:1 Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,
91:2 dan bulan apabila mengiringinya,
91:3 dan siang apabila menampakkannya,
91:4 dan malam apabila menutupinya,
91:5 dan langit serta pembinaannya,
91:6 dan bumi serta penghamparannya,
91:7 dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),
91:8 maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.
91:9 sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,
91:10 dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.
91:11 (Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas,
91:12 ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,
91:13 lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya".
91:14 Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyama-ratakan mereka (dengan tanah),
91:15 dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu.