51:1Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat.

51:2dan awan yang mengandung hujan,

51:3dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.

51:4dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,

51:5sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.

51:6dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.

51:7Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,

51:8sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat,

51:9dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.

51:10Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,

51:11(yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai,

51:12mereka bertanya: "Bilakah hari pembalasan itu?"

51:13(Hari pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.

51:14(Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan".

51:15Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air,

51:16sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.

51:17Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.

51:18Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.

51:19Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

51:20Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.

51:21dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

51:22Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.

51:23Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.

51:24Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan?

51:25(Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal".

51:26Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk.

51:27Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan".

51:28(Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).

51:29Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul".

51:30Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan" Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

51:31Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"

51:32Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Luth),

51:33agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah,

51:34yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas".

51:35Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu.

51:36Dan Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri.

51:37Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.

51:38Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.

51:39Maka dia (Fir'aun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya dan berkata: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila".

51:40Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

51:41Dan juga pada (kisah) Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,

51:42angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

51:43Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu".

51:44Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya.

51:45Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,

51:46dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

51:47Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa

51:48Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).

51:49Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

51:50Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

51:51Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

51:52Demikianlah tidak seorang rasulpun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila".

51:53Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.

51:54Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela.

51:55Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

51:56Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

51:57Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan.

51:58Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.

51:59Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian (siksa) seperti bahagian teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk menyegerakannya.

51:60Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.