68:1Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,

68:2berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.

68:3Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.

68:4Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

68:5Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat,

68:6siapa di antara kamu yang gila.

68:7Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dialah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

68:8Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).

68:9Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).

68:10Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,

68:11yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,

68:12yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,

68:13yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,

68:14karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.

68:15Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala".

68:16Kelak akan Kami beri tanda dia di belalai(nya).

68:17Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akanmemetik (hasil)nya di pagi hari,

68:18dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin),

68:19lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur,

68:20maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.

68:21lalu mereka panggil memanggil di pagi hari:

68:22"Pergilah diwaktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya".

68:23Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik.

68:24"Pada hari ini janganlah ada seorang miskinpun masuk ke dalam kebunmu".

68:25Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka (menolongnya).

68:26Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan),

68:27bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya)".

68:28Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"

68:29Mereka mengucapkan: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim".

68:30Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.

68:31Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas".

68:32Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.

68:33Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

68:34Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.

68:35Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?

68:36Atau adakah kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

68:37Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya?,

68:38bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu.

68:39Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?

68:40Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?"

68:41Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

68:42Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa,

68:43(dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

68:44Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui,

68:45dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh.

68:46Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?

68:47Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)?

68:48Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).

68:49Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.

68:50Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.

68:51Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila".

68:52Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.