69:2apakah hari kiamat itu?

69:3Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?

69:4Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat.

69:5Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.

69:6Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,

69:7yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).

69:8Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka.

69:9Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.

69:10Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

69:11Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu, ke dalam bahtera,

69:12agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

69:13Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup

69:14dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

69:15Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,

69:16dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.

69:17Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.

69:18Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).

69:19Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku (ini)".

69:20Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.

69:21Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,

69:22dalam surga yang tinggi,

69:23buah-buahannya dekat,

69:24(kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu".

69:25Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini).

69:26Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.

69:27Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.

69:28Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.

69:29Telah hilang kekuasaanku daripadaku".

69:30(Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.

69:31Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

69:32Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.

69:33Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.

69:34Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.

69:35Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.

69:36Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.

69:37Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.

69:38Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.

69:39Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.

69:40Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,

69:41dan Al Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

69:42Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.

69:43Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.

69:44Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,

69:45niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya.

69:46Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.

69:47Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.

69:48Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

69:49Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan(nya).

69:50Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).

69:51Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini.

69:52Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.